VOIKUKKIA -vertaiskehittäjien tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 26.4.2018

Rekisterinpitäjä
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Y-tunnus 0221057-0
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin 050 595 6146
Internet: www.suomenkasper.fi

Rekisteriasioista vastaava
Petri Segerholm, asiantuntija, VOIKUKKIA-toiminta. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Oltermannintie 8,
00620 Helsinki.
sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenkasper.fi p. 050 374 3279

Rekisterin nimi
VOIKUKKIA-vertaiskehittäjien rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhteydenpito vapaaehtoisiin kehittämistyöhön osallistuviin vanhempiin: kutsut tapaamisiin, kyselyt, palautteet,
ajankohtaiset tiedotteet, puhujapyyntöjen välittäminen sekä tukimateriaalien postitus.

Rekisterin tietosisältö
Vertaiskehittäjien yhteystietorekisteriin kootaan tiedot kehittämistyöhön osallistuneista vapaaehtoisista.
Rekisteriin kerätään perusyhteystiedot: nimi, puhelin, sähköposti ja postitusosoite. Rekisteröidyn luvalla säilytetään
myös tieto erityisruokavaliosta tai muusta tapahtumajärjestelyihin vaikuttavasta tiedosta, osallistumistauosta tms.
tavoitettavuuteen vaikuttavasta tiedosta sekä tieto, mihin VOIKUKKIA-tapahtumiin on osallistunut.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi kehittämistyöhön osallistuvista vapaaehtoisista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa
toimintaan osallistuessaan ja tietoja päivittäessään.

Henkilötietojen luovutus
Ei säännön mukaista tietojen luovutusta ulkopuolisille, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.
Perustoimintaohje esim. kokemusasiantuntijakyselyjen ohjaamisessa on: välitämme kysyjän luvalla kysyjän
yhteystiedot rekisterissämme olevalle henkilölle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Säilytämme rekisteritietoja niin kauan, kun VOIKUKKIA-toiminta on olemassa tai siihen asti, kunnes rekisteröity
pyytää poistamaan omat tietonsa rekisteristä.

Rekisteröidyn oikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus
kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti
ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta
vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon
oikaisua tai muuttaa suostumustaan. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee
tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1. ja kohta 2.

Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
Rekisteröitynyt pyytää oikaisemaan ja täydentämään ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti.
Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tietojen poistaminen rekisteristä vaatii
myös aina yhteydenottoa rekisterin ylläpitäjään ja erillistä kirjallista pyyntöä, joka poistaa sen perusteella
rekisteristä kaikki tiedot rekisteröidystä.
Rekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi ja ne poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.

Tietosuoja selosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat
merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.

04.10.2021 Päivitetty yhteystiedot ajantasaisiksi

Haku