Strategia 2020–2023

Tämä strategia luo suuntaviivat toiminnallemme 2020-2023.

Perustehtävä

Kasper on perheiden murroskohtien asiantuntijajärjestö. Edistämme perheiden osallisuutta, tuemme perhesuhteita ja tuomme esiin perheenjäsenten ääntä. Kasper tarjoaa perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille tietoa, välineitä ja keskinäisen verkoston.

Toimintamme periaatteet

Ymmärrämme perheen laajasti ja kunnioitamme jokaisen ihmisen oikeutta määritellä itse oma perheensä. Perheet ovat erilaisia: ne muodostuvat ainutkertaisista yksilöistä ja monenlaisista suhteista heidän välillään.

Uskomme perheiden omien voimavarojen vahvistamiseen ja siihen, että perheitä tuetaan niiden erityisyys huomioon ottaen.

Vahvistamme erityisesti lapsen ja vanhemman suhdetta vaihtuvissa elämäntilanteissa ja autamme toimivan vanhemmuuden rakentamisessa.

Asiantuntijuuskäsityksemme perustuu ajatukselle jaetusta asiantuntijuudesta, jossa keskeistä on ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden vastavuoroinen, tasavertainen vuorovaikutus ja sille perustuva yhteiskehittäminen.

Toimintamme pohjaa osallisuuteen. Ymmärrämme osallisuuden yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunteena sekä omassa asiassa, yhteisössä ja yhteiskunnassa vaikuttamisena. Osallisuus on kaikkea toimintaamme läpileikkaavaa.

Toimimme avoimesti, rohkeasti ja uutta luoden. Uskomme siihen mitä teemme.

Toiminta-alueet

 • VOIKUKKIA-toiminta: tietoa, välineitä ja vertaistoimintaa sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhemmille ja läheisille, sekä heidän kanssaan toimiville ammattilaisille
 • Lasten ja nuorten eroauttaminen: tietoa, välineitä ja vertaistoimintaa vanhempien eron kokeneille lapsille ja nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä ammattilaisille, jotka auttavat eronneita perheitä
 • Vanhempien ääni lastensuojeluun -osallisuushanke: matalan kynnyksen osallisuutta lastensuojelun asiakkaina olevien lasten vanhemmille ja välineitä osallisuuden lisäämiseen heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille

Strategiset tavoitteet vuoden 2023 loppuun

Olemme Suomen parhaita asiantuntijoita

 • Sijoitettujen lasten vanhempien ja läheisten kokemuksista sekä heidän osallisuudestaan niin omissa asioissa kuin kehittämistoiminnassa

Vanhempien eron kokeneiden lasten ja nuorten kokemuksista sekä heidän osallisuudestaan niin omissa asioissa kuin kehittämistoiminnassa

Nousemme yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi

 • Olemme asemassa, jossa päättäjät, viranomaiset ja muut järjestöt pyytävät Kasperilta säännöllisesti asiantuntijalausuntoja, puheenvuoroja ja kirjoituksia koskien lastensuojelun asiakkaina olevien lasten vanhempia ja eroperheiden lapsia ja nuoria
 • Laadimme yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohjelman strategiakaudeksi

Perheenjäsenten osallisuus vahvistuu Kasperin toiminnassa

 • Lastensuojelun asiakkaina olevien lasten vanhemmat ja läheiset, vanhempien eron kokeneet lapset ja nuoret sekä näiden ryhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat aktiivisessa roolissa Kasperin toiminnassa: ryhmien suunnittelussa, toteuttamisessa (sisällöissä) ja kehittämisessä

Panostamme viestintään, jotta tunnettuus lisääntyy

 • Viestintään resursoidaan entistä enemmän palkkaamalla viestintäsuunnittelija tai ostamalla palveluita ulkopuolelta
 • Laadimme viestintäohjelman strategiakaudeksi

VOIKUKKIA-toiminta laajenee vanhemmista lähipiiriin

 • Voikukkia-toiminta on laajennettu koskettamaan vanhempien lisäksi laajemmin läheisiä, kuten sisarukset ja isovanhemmat

Ratkaisemme vahvistetaanko jäsenyyttä vai muutetaanko yhdistys säätiöksi

 • Vuoden 2021 aikana ratkaistaan jatketaanko yhdistyksenä ja panostetaan jäsenyyteen vai muutetaanko toiminta säätiöksi
 • Tämän jälkeen joko
  • Jäsenyys on houkutteleva kokonaisuus vuoden 2023 lopussa
  • Toiminta on siirretty kokonaan säätiölle vuoden 2022 aikana

Haku