Tietoa avohuollosta

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä, sekä auttaa ja tukea vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään. Avohuollontukitoimia voidaan järjestää vain lapsen huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen omalla suostumuksella.

Tukitoimia järjestäessä lapsen etu on aina ensisijainen, kun arvioidaan millaista tukea lapsi ja perhe tarvitsevat. Avohuollontukitoimet kirjataan asiakassuunnitelmaan ja tukitoimien myöntämisestä tehdään päätös. Mikäli asiakkaan toivomaa palvelua ei voida myöntää, niin siitä on tehtävä kielteinen päätös.

Asiakassuunnitelmaan kirjataan, millaista tukea perheelle annetaan sekä millä aikataululla tukitoimien tavoitteisiin pyritään. Tukitoimien tulee olla suunnitelmallisia ja niiden pitää vastata lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin.

Avohuollon tukitoimet

Sosiaalipalveluiden, toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä lasten päivähoidon lisäksi kunnan on järjestettävä lapselle ja perheelle heidän tuen tarpeisiinsa perustuen tarpeellisia avohuollon tukitoimia.

Tukitoimia ja palveluita voidaan harkinnan mukaan ostaa myös ostopalveluina palveluntuottajilta. Alla joitain esimerkkejä millaisia tukitoimia on saatavilla.

  • tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
  • lapsen taloudellinen tuki
  • lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut
  • tehostettu perhetyö
  • perhekuntoutus
  • muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet.

Lastensuojeluasiakkaana olevalle perheelle voidaan tarvittaessa järjestää sosiaalihuoltolain mukaisia tukitoimia.

Lisää tietoa lastensuojelun avohuollontukitoimista löydät Lastensuojelun käsikirjasta.

Haku