Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille vanhempien ääntä, kokemuksia ja tarinoita mahdollisimman monipuolisesti. Tämä tapahtuu yhteiskehittäen, vanhempia kuulemalla, asioita työstämällä ja viestinnän keinoin eteenpäin viemällä. Vuoropuhelussa ovat mukana myös lastensuojelussa työtään tekeviä ammattilaisia.

Pyrkimyksenä on lisätä ymmärrystä erilaisia kokemuksia ja toimintatapoja kohtaan ja löytää uudenlaisia ratkaisuja, joilla vanhemmat voivat kokea tulleensa paremmin osallisiksi oman elämänsä tärkeisiin asioihin.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Matalan kynnyksen toiminta, tapaamisissa mahdollistuva vertaisuus sekä mahdollisuus hyödyntää omia kokemuksia kehittämistyössä vahvistavat vanhempien kokemuksia kuulluksi tulemisesta, osallisuudesta ja toimijuudesta.
  1. Tuoda viestinnällisin keinoin esille lastensuojelun asiakkaana olevien/olleiden lasten vanhempien elämäntilanteiden ja tarinoiden sekä saadun avun moninaisuutta.
  2. Vanhempien ja ammattilaisten yhteiskehittäminen lisää vanhempien osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia vahvistavia työtapoja sekä ammattilaisten ymmärrystä ja osaamista kokemusasiantuntijatiedon hyödyntämiseen omassa työssään.
  3. Vanhemmat saavat valmennusta, tehtäviä ja tarvittavaa tukea lastensuojelun kokemusasiantuntijana ja tukihenkilönä toimimiseen.

Haku