Lapsen oikeudet erossa

Lapsilla on erityisiä oikeuksia, joista on sovittu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa, jota Suomi on sitoutunut noudattamaan. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset elinolosuhteet sekä hyvän kasvun aikuisuuteen. Sopimus on laaja ihmisoikeussopimus ja sisältää 54 artiklaa. Keskeinen osa lapsen oikeuksien sopimusta on sen kolmas artikla lapsen edun ensisijaisuudesta. Se velvoittaa aikuisia harkitsemaan lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa aina ensisijaisesti lapsen edun. Lapsen edun määrittelyssä on tärkeänä osana lapsen omat näkemykset, kokemukset ja mielipiteet. Lasten oikeudet koskevat jokaista suomessa asuvaa alle 18-vuotiasta lasta.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta määrittelee lapsen oikeuksia eron jälkeen. Lain mukaan lapsella esimerkiksi on oikeus molempiin vanhempiin ja oikeus ilmaista mielipiteensä. Laissa määritellään myös huoltajien velvollisuuksia.

Viola Ry:n Kuka huomaa mut? -hankkeen Lapsen oikeudet erossa -korttisarjaan on koottu kymmenen lapsen oikeuden alle vanhemmalta vanhemmalle viestejä ja vinkkejä, kuinka huomioida lapsi erossa. Korttisarja pohjautuu Lapsen oikeuksien sopimukseen sekä lapsenhuoltolakiin.

Osallisuus on lapsen oikeus

Lapsella on oikeus saada iän ja kehitystason mukaista ohjausta ja neuvontaa, joka auttaa häntä tuomaan esiin ajatuksensa. Aikuisten tehtävänä on kannustaa lasta näkemystensä ilmaisemiseen.

Lapsen kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta vahvistaa lapsen ajattelua, itseymmärrystä ja itseluottamusta ja siten tukee selviytymistä ja hyvinvointia. Osallisuus on lapsen kokemus siitä, että hänen ajatuksillaan on merkitystä ja että hän voi todella saada aikaan muutoksia omassa ympäristössään. Osallisuuden tunne määrittyy vahvasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Lapsilla pitää olla mahdollisuus olla osallisena perhesuhteissaan ja perhesuhteiden muutoksessa vanhempien erotessa. Lapsilla on oikeus osallisuuteen sekä osallisuus tukee myös lasten selviytymistä muuttuvassa elämäntilanteessa.

Lapset ja nuoret usein haluavat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja päätöksiin. Vanhempien erotessa sellaisia asioita ovat esimerkiksi asumisjärjestelyt ja tapaamisrytmit.

Lisää käytännönvinkkejä lasten osallisuuden tukemiseen Erosta puhuminen lasten ja nuoren kanssa –sivulta.

Miltä vanhempien ero näyttää lapsen silmin? Katso videomme täältä.

Haku