Kevätkokouksen kannanotto

Tiedote | 26.4.2022

Kasper ry:n hallitus on kevätkokouksessa hyväksynyt seuraavan kannanoton koskien lastensuojelun kokemusasiantuntijuuden tuomista hyvinvointialueiden toiminnan rakenteisiin.

25.4.2022 KEVÄTKOKOUKSEN KANNANOTTO

Lastensuojelun valtakunnallinen tila on edelleen huolestuttava, eikä siihen ole saatu aikaan merkittäviä vanhempien, lasten ja asiakkaiden osallisuutta vahvistavia muutoksia. Kasper ry haluaa kannanotossaan nostaa esiin kokemusasiantuntijuuden käytön mahdollisuudet uusien hyvinvointialueiden valmistelussa ja kehittämisessä ja kokemusasiantuntija-toiminnan ottamisen vihdoin mukaan kehittämistyön rakenteisiin ja osallisuutta vahvistaviin toimenpiteisiin.

Lastensuojelussa on 2010- ja 2020-luvuilla esitetty lukuisia muutosehdotuksia ja lastensuojeluun laatuun vaikuttavia seikkoja. STM:n lastensuojelun laatusuosituksissa todetaan, että kuntien tulee huolehtia siitä, että lapset, nuoret ja perheet otetaan mukaan kehittämään palveluja. Aulikki Kananojan selvityksessä (2019) todettiin yhtenä lastensuojelun laatua parantavana kehittämiskohteena kokemusasiantuntijoiden käytön laajentamisen perheiden osallisuuden vahvistamiseksi. Lukuisista suosituksista ja kehittämisehdotuksista huolimatta kokemusasiantuntijuus on käyttämätön voimavara palveluiden kehittämisessä.

Edelleen suuri osa kehittämisestä tapahtuu ilman asiakkaiden suoraa mahdollisuutta vaikuttaa palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen. Kokemusasiantuntija nähdään usein henkilönä, jota pyydetään kertomaan ammattilaisille kokemuksistaan, mutta todellinen yhteinen jakaminen ja vaikuttavuus rakenteisiin ja työn laatuun on heikkoa. Joskus kokemusasiantuntijan näkemykset voidaan tahallisesti myös ohittaa, jos ne haastavat perinteisen asiantuntija-ajattelun.

Kokemusasiantuntijuus perustuu henkilön omaan kokemukseen palvelusta. Useat järjestöt, kuten Kasper ry, antavat koulutusta ja tukea kokemusasiantuntijatehtävään. Tämä onkin välttämätöntä, jotta yksilökohtaisesta kokemuksesta muodostuu sellaista näkemystä, jolla on annettavaa myös laajemmassa mittakaavassa. Kokemusasiantuntijoiden työtä tulee myös arvostaa ja huomioida tämä palkkioissa ja korvauksissa suhteuttaen se muihin ammatillisiin asiantuntijoihin. Tämä koskee kaikkea kokemusasiantuntijuutta, myös lapsia ja nuoria.

Kokemusasiantuntijuudesta tulee antaa tietoa sote-alan ammattilaisille jo varhaisessa vaiheessa peruskoulutusta. Ammattilaisia tulee ohjata siihen, kuinka kokemusasiantuntija voi olla mukana kaikissa asiakkuuden vaiheessa toisen asiakkaan apuna ja tukena, ammattilaisen parina tai kehittämiskumppanina sekä ajatusten avartajana.

Pidämme tärkeänä, että:

  • Lastensuojelujärjestelmässä tunnustetaan asiakkaiden osallisuuden merkitys niin lasten, nuorten kuin vanhempienkin osalta ja osallisuuden vahvistamiseen kehitetään selkeät mallit. Sen yhtenä muotona tulee kehittää pysyvät kokemusasiantuntijarakenteet hyvinvointialueille.
  • Osallisuuden kokemukseen kiinnitetään erityistä huomiota palvelujen saatavuuden, kehittämisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta ja osallisuus tulee kattaa kaikki asiakkaat, huomioiden erityisesti erityisen haastavassa asemassa kulttuurisen taustansa, vammansa tai alaikäisyytensä takia olevat asiakkaat.
  • Kokemusasiantuntijat tunnistetaan kehittämiskumppaneina ja yhteistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa huomioidaan jo laajasti sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksissa.
  • Kokemusasiantuntijoille mahdollistetaan koulutus ja tuki, ja heille maksetaan asianmukaiset palkkiot toiminnasta silloin kun sitä voidaan verrata muuhun korvattavaan asiantuntijatyöhön.

Tutustu Kasper ry:n videoon vanhemman kokemuksista ja kokemusasiantuntijuudesta:

Vanhempien osallisuuden ja osattomuuden kokemuksista voit lukea myös lisää uudesta julkaisustamme.

Lisätietoja:
Sanna Välimäki, toiminnanjohtaja, sanna.valimaki@suomenkasper.fi, p. 044 4934546

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on perheiden murroskohtien asiantuntijajärjestö. Olemme olemassa perheitä varten, kun perheen elämä on murroksessa ja arki muuttuu. Edistämme perheiden osallisuutta, tuemme perhesuhteita ja autamme perheenjäsenten ääntä pääsemään kuuluviin.

Haku