Vanhempien ääntä kuullaan, kun lastensuojelun lainsäädäntöä uudistetaan

Tiedote | 16.1.2023

Vanhemmat toivovat lastensuojelulta nykyistä enemmän aitoa asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta sekä yksilöllisiä ja oikea-aikaisia palveluita. Hyvä kohtaaminen, kuulluksi tuleminen sekä sosiaalityöntekijöiden osaaminen ovat vanhemmille kaikkein merkittävimpiä asioita toimivassa lastensuojelussa.

Lastensuojelun asiakkaiden – nykyisten ja entisten – näkemysten ja mielipiteiden selvittäminen on tärkeä osa lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen visiotyötä, joka on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä. Uudistuksen tavoitteena on turvata jokaisen lapsen oikeus suojeluun ja rakentaa perheiden palveluista selkeämpi ja vaikuttavampi kokonaisuus. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatii asiakkaiden omien äänten kuulemista, ja sitä, että asiakasperheet saavat osallistua uudistukseen alusta lähtien.

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry ja Lastensuojelun Keskusliitto ovat sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvittäneet, mitä lastensuojelun omakohtaisesti kokeneet lapset ja vanhemmat haluaisivat lastensuojelun nykytilasta säilyttää, mitä taas muuttaa. Asiakasperheiden ääntä kuultiin monella tavoin: kyselyllä, työpajoilla sekä syväluotaavilla haastatteluilla. Lapset ja nuoret pääsivät muun muassa antamaan lastensuojelulle joulutodistuksen. Toimeksiantoa rahoittaa kansallinen lapsistrategia.

Vanhempien haastatteluihin ja työpajoihin osallistui yhteensä 38 kokemusasiantuntijaa ja asiakasvanhempaa. Lisäksi selvityksessä hyödynnettiin Kasperissa aiemmin toteutettua laajaa kyselyaineistoa, johon vastasi yli 200 vanhempaa.

Vanhempien visio: osallisuutta, joustoa ja yksilöllisyyttä

Vanhempien mielestä hyvä lastensuojelu rakentuu oikea-aikaisista ja kokonaisvaltaisista kaikkien perheenjäsenten palveluista. He toivovat aidosti asiakaslähtöisiä, joustavia ja yksilöllisiä perheen ympäristöön ja arkeen suuntautuvia palveluita. Hyvä kokemus lastensuojelusta rakentuu ammattilaisten osallistavalle ja kunnioittavalle työotteelle. Vanhemmat haluavat, että ammattilaisten osaamiseen, moniammatillisen työskentelyn hyödyntämiseen ja resurssien riittävyyteen kiinnitetään huomiota.

Vanhempien viisi visiota paremmasta lastensuojelusta:

  1. Jo ennen lastensuojelua koko perhe saa monipuolista, konkreettista apua, ja lastensuojelu tekee yhteistyötä eri peruspalveluiden kanssa.
  2. Kun lapsi perheineen päätyy lastensuojelun asiakkuuteen, annetaan perheelle palvelusta kaikki tarvittava tieto. Lastensuojelun toiminta on avointa ja asiakaslähtöistä.
  3. Lastensuojelussa kuullaan ja otetaan huomioon kaikki perheenjäsenet, ja pyritään hyvään yhteistyöhön. Prosessi kirjataan avoimesti ja oikein, ja asiakkaat pääsevät itse vaikuttamaan siihen.
  4. Palveluiden suunnittelu lähtee ensisijaisesti perheen arjen haasteista ja on joustavaa. Se toteutetaan vahvasti yhteistyössä monitoimijaisesti.
  5. Lastensuojelun rakenteet tukevat suhdeperustaisen työn tekemistä ja sosiaalityöntekijöiden osaaminen tuo laatua lastensuojelutyöhön.

Toimivia peruspalveluita ja tukea koko perheelle

Osa selvitykseen osallistuneista vanhemmista kokee, että heidän ajatuksiaan ei ole otettu lastensuojelun päätöksenteossa riittävästi huomioon. Tämänhetkinen lainsäädäntö ei huomioi tarpeeksi vanhemman tuen tarvetta tai tue riittävää yhteistyötä vanhemman kanssa lastensuojelun asiakaspolulla. Vanhempien kokemus ohitetuksi tulemisesta lisääntyi erityisen selkeästi sijaishuollon aikana, ja erityiseksi haasteeksi nousi perheen jälleenyhdistämiseen liittyvän konkreettisen työn puute. Sijaishuollon laatua ja valvontaa tulee vanhempien mielestä kehittää.

Vaikuttava ja onnistunut lastensuojelu riippuu vanhempien mielestä pitkälti myös perheen muiden palveluiden onnistumisesta ja resursseista. Riittävät tukitoimet lapsen arkiympäristössä, kuten koulussa, sekä toimivat päihde- ja mielenterveyspalvelut ehkäisisivät lastensuojelun tarvetta ennakolta. Lastensuojelun vaikuttavuus paranee vain, mikäli koko palvelujärjestelmää kehitetään vastaamaan oikea-aikaisemmin perheiden haasteisiin.

Perheiden palveluiden tulisi tukea toisiaan paremmin ja olla saatavissa yhtäaikaisesti ja joustavasti yhteensovittaen. Hallinnolliset raja-aidat palveluiden väliltä on kaadettava aidosti perheen ja perheenjäsenten tarpeisiin vastaavan tuen saamiseksi, toteavat haastatellut vanhemmat.

Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Kirsi Hokkila, Lastensuojelun Keskusliitto, kirsi.hokkila@lskl.fi

Toiminnanjohtaja Sanna Välimäki, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, sanna.valimaki@suomenkasper.fi

Erityisasiantuntija Julia Rosberg, sosiaali- ja terveysministeriö, julia.rosberg@gov.fi

Haku