Lausunto lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi vuoroasumistilanteissa

Tiedote | 17.1.2022

Lasten vuoroasuminen molempien vanhempien luona eron jälkeen on yleistynyt, eikä nykyinen lainsäädäntö ja toimintatavat aina huomioi lapsen asumista kahdessa kodissa. Poikkihallinnollinen työryhmä on tehnyt suunnitelman lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi lasten vuoroasumistilanteissa sekä muissa lasten kahden kodin tilanteissa. Työryhmän työn taustana on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma, jonka mukaan hallituksen tavoitteena on perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden huomioiminen päätöksenteossa, tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukeminen, kahden tasavertaisen osoitteen mahdollistaminen lapselle sekä edellisellä vaalikaudella tehdyn vuoroasumisselvityksen toimenpide-ehdotusten edistäminen.

Kasper antoi oman lausuntonsa toimeenpanosuunnitelmaan. Lausunnossa haluttiin korostaa sitä, vanhempien tehdessä päätöksiä lasten asioista eron jälkeen, tulisi päätösten lähtökohtana olla hyvän ja toimivan arjen sekä lapselle läheisten ihmissuhteiden turvaaminen. Jokainen lapsi kokee vanhempien eron eri tavoin, jokaisella lapsella on yksilölliset suhteet vanhempiin ja erilaiset asiat elämässä ovat lapsille tärkeitä. On tärkeää, että lasten ajatuksia ja mielipiteitä kuullaan ja otetaan huomioon päätöksiä tehdessä mahdollisuuksien mukaan. Ja samaan aikaan muistetaan, että lapsella on myös lupa olla sanomatta mielipidettään.

Lapsen eron jälkeisiä asumisjärjestelyjä tulisi myös tarkastella määräajoin, huomioiden lapsen ikä ja lapsen ilmaisemat toiveet, ja asumisjärjestelyn muuttamismahdollisuus tulisi olla mahdollisimman helppoa. 

Vuoroasumisen esteenä ei tulisi ole yhteiskunnan tuen puute, toisaalta vuoroasumisratkaisuun ei pidä päätyä vanhemman taloudellista etua tavoitellen, vaan tärkeintä on huomioida lapsen etu. Mietittäessä lapsen eron jälkeisiä asumisjärjestelyitä olisi tärkeää kiinnittää huomio siihen, että lapsella on tosiasiallinen mahdollisuus ylläpitää suhdetta molempiin vanhempiin. Lapsen ja vanhemman suhteen ylläpitäminen ja läheinen suhde mahdollistuu myös muulla tavoin kuin vuoroasumalla. Tämän takia onkin tärkeää, että perheillä on mahdollisuus tehdä joustavia ratkaisuja perheiden yksilölliset elämäntilanteet huomioiden. Näihin ratkaisuihin vaikuttaa vahvasti myös taloudelliset ja työelämän asettamat rajoitukset.

Halusimme lausunnossamme nostaa esiin myös sen näkökulman, että erityislasten perheissä eron jälkeinen vuoroasuminen ja vanhemmuuden jakaminen voi olla haastavaa. Lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaan ja arkeen kahdessa kodissa myös silloin, kun lapsella on erityistarpeita. Tätä voidaan tukea esimerkiksi tarjoamalla koulukuljetus lapsen molemmista kodeista. Vuoroasumisen mahdollistuminen myös erityislasten perheissä voi tukea koko perheen hyvinvointia ja jaksamista.  

Lausunnot voi käydä lukemassa täältä

Haku