VOIKUKKIA-toiminnan markkinointirekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 26.4.2018

Rekisterinpitäjä
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Y-tunnus 0221057-0
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin 050 595 6146
Internet: www.suomenkasper.fi

Rekisteriasioista vastaava
Petri Segerholm, asiantuntija, VOIKUKKIA-toiminta. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.
sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenkasper.fi p. 050 374 3279

Rekisterin nimi
VOIKUKKIA-toiminnan markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhteystietoja käytetään VOIKUKKIA-toiminnasta tiedottamiseen, ohjaajakoulutusten mainostamiseen ja VOIKUKKIA materiaalien lähetykseen.

Rekisterin tietosisältö
VOIKUKKIA-markkinointirekisteriin on koottu työssään sijoitettujen lasten vanhempia kohtaavien sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisten nimiä, sähköpostiosoitteita ja postiosoitteita.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot on kerätty kohdassa 5. mainittujen toimijoiden/organisaatioiden internetsivuilta.

Henkilötietojen luovutus
Ei säännön mukaista tietojen luovutusta ulkopuolisille, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
VOIKUKKIA-toiminnan markkinointirekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanalla suojattuun
Sharepoint-järjestelmään, jota pääsee ja on oikeutettu käyttämään vain VOIKUKKIA-toiminnan työntekijät,
Kasperin toimistopäällikkö ja toiminnanjohtaja sekä järjestelmän ylläpitäjät. Kullakin käyttäjällä on oma
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein.

Rekisteröidyn oikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus
kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedonoikaisua tai muuttaa suostumustaan. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1. ja kohta 2.

Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Kasper ry:n VOIKUKKIA-toiminnan toimesta ilman
pyyntöä. Mahdollisuudesta pyytää suoramarkkinoinnin lopettamista, muistutetaan jokaisessa markkinointilistan
kautta lähetetyssä viestissä. Suoramarkkinoinnin voi kieltää ottamalla yhteyttä kasper@suomenkasper.fi.

Tietosuoja selosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat
merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.

04.10.2021 Päivitetty yhteystiedot ajantasaisiksi

Haku